Blue Flower

 

Afspraken over de inschrijvingen

 

in de basisscholen in Menen

 

 

1   Capaciteit

 

-        Het LOP stelt aan het schoolbestuur het document met handleiding ter beschikking voor het meedelen van de capaciteiten, de dubbele contingentering en het aantal vrije plaatsen voor al zijn scholen.

 

-        Het schoolbestuur bepaalt voor zijn scholen voor gewoon basisonderwijs de capaciteiten op de niveaus: school en vestigingsplaats, kleuter- en lager onderwijs, alle geboortejaren voor het kleuteronderwijs en alle leerjaren van het lager onderwijs.

De som van de capaciteiten van de onderliggende niveaus is gelijk aan de capaciteit van het bovenliggende niveau.

De capaciteit van het oudste geboortejaar van het kleuteronderwijs bedraagt minstens twee plaatsen.

 

-        Voor het buitengewoon onderwijs bepaalt het schoolbestuur de capaciteit op het niveau van de school en het type.

 

-        Het schoolbestuur deelt aan het LOP ten laatste op de voorlaatste vrijdag van januari de capaciteiten mee voor de afgesproken niveaus.

 

-        Het schoolbestuur deelt aan het LOP het aantal vrije plaatsen mee op drie momenten. Dit gebeurt telkens uiterlijk op de voorlaatste vrijdag voor de start van:

▫    de voorrangsperiode voor inschrijving van kinderen van dezelfde leefentiteit van leerlingen van de school en de voorrangsperiode van kinderen van personeelsleden van de school;

       de voorrangsperiode voor inschrijving van indicator- en niet-indicatorleerlingen;

       de vrije inschrijvingsperiode.

 

-        Het LOP staat in voor het overzicht van de meegedeelde gegevens en de bekendmaking ervan aan alle belanghebbenden. De bekendmaking gebeurt via de website www.naarschoolinmenen.be. De website van de school maakt op de homepagina een link naar deze internetpagina. De bekendmaking gebeurt ook via de website van de stad Menen.

 

-        Het schoolbestuur dat een capaciteitsverhoging overweegt, richt haar gemotiveerde vraag tot goedkeuring vanwege het LOP zo snel als mogelijk aan de voorzitter van het LOP en de LOP-deskundige. Deze vraag wordt digitaal doorgestuurd naar alle leden van het dagelijks bestuur die uiterlijk drie schooldagen na de aanvraag een antwoord formuleren. Bij een 3/5 meerderheid van de antwoorders wordt de aanvraag al dan niet goedgekeurd.

De eindbeslissing wordt digitaal meegedeeld aan het betrokken schoolbestuur en alle leden van het dagelijks bestuur.

 

-        Een leerling uit een overcapaciteitsgroep mag op elk moment ingeschreven worden zonder dat daarvoor de capaciteit verhoogd moet worden:

        anderstalige nieuwkomers in het gewoon basisonderwijs

        kinderen die verblijven in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning

        kinderen van dezelfde leefentiteit (bv. tweelingen, nieuw samengesteld gezin)

        leerlingen die

    * hetzij geplaatst zijn door de jeugdrechter of door een comité voor bijzondere jeugdzorg

    * hetzij als (semi-)internen verblijven in een (semi-)internaat verbonden aan de school

    * hetzij opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang

    * terugkeren naar het buitengewoon onderwijs vanuit het gewoon onderwijs of omgekeerd

 

2   Inschrijvingen

 

-        Alle scholen hanteren gezamenlijke voorrangs- en inschrijvingsperiodes.

 

-        Start van de voorrangsperiodes en de vrije inschrijvingen:

        de voorrangsperiode voor inschrijving van kinderen van dezelfde leefentiteit van leerlingen van de school start op de eerste schooldag van februari. De voorrangsperiode duurt minimaal twee weken en omvat tien schooldagen.

        de voorrangsperiode van kinderen van personeelsleden van de school heeft plaats op de eerste schooldag volgend op de voorrangsperiode voor inschrijving van kinderen van dezelfde leefentiteit van leerlingen van de school.

        de voorrangsperiode voor inschrijving van indicator- en niet-indicatorleerlingen start op de eerste schooldag van maart. De voorrangsperiode duurt minimaal twee weken en omvat tien schooldagen.

        de vrije inschrijvingsperiode start op de eerste schooldag van april.

 

-        De inschrijvingen hebben plaats tijdens:

        het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de inschrijvingen gelden;

        de openingsuren van de school of na afspraak. Een inschrijving is pas gerealiseerd als een ouder die ondertekend heeft.

 

-        Het LOP staat in voor de bekendmaking aan alle belanghebbenden. De start en de duur van de voorrangsperiodes en de start van de vrije inschrijvingen worden bekendgemaakt via www.naarschoolinmenen.be.

 

3   Sociale mix

 

-        De relatieve aanwezigheid wordt jaarlijks (her)berekend op het niveau van de deelgemeenten.

 

-        Het schoolbestuur bepaalt op basis van de relatieve aanwezigheid en na overleg binnen het LOP de dubbele contingenten voor al zijn scholen voor gewoon basisonderwijs.

 

-        Het LOP volgt de evolutie van de sociale mix in de scholen voor gewoon basisonderwijs en evalueert de afspraken terzake.

 

4   Weigeren en bemiddelen

 

Het LOP volgt het stappenplan dat is goedgekeurd door het dagelijks bestuur van 6 mei 2015.

____________________